Our priorities

   1. Development of breed Sphynx Elf

2. Sale only into bone fide hands

3. Clear understanding that buying a cat we adopt a new family                       member

Nasze priorytety

1. Rozwój rasy Sfinks Elf

2. Sprzedaż wyłącznie w dobre ręce

3. Uświadomienie, że kupując kota, przyjmujemy nowego członka                  rodziny

Sphynx Elf cat purchase – sale agreement v.141119

The suject-matter of the contract

The Buyer being adult person (hereinafter referred to as the “Owner)” purchases and the Breeder („ExGargoyle” representative) sells Sphynx Elf kitten:

Name: ____________________________
Sex: ____________________________
Colouration: ____________________________
Documents: ____________________________
Price: ____________________________

on the below-stated conditions:

General rules

1) The confirmation of the purchase of the kitten is a clear evidence that the Buyer accepts and agrees to comply with all the rules and conditions of this contract specified below. Any act of consent to the purchase expressed via e-mail, Viber, Whatsapp, SMS , etc., or in writing, and which wasn’t revoked within next 48 hours, will be treated as a confirmation of the purchase.

2) The „ExGargoyle” kittens may leave Breeder not earlier than four months after their birth. By that time they will have been subjected to all the necessary vaccinations, prophylactic and preventive measures of internal and external parasites, and they will have learnt how to use the cat’s litter. The kittens that are not being purchased for breeding purposes (as PET) will have been sterilized and the price will include the cost of the sterilization.

3) The price is determined separately for each kitten and depends on the individual characteristics, the gender, the lineage and the colouration of the kitten.

4) The Buyer’s decision to acquire the kitten has been well-considered and has been made with the consent of the other family members. He/She has also taken into account a possible presence of other animals in the house.

5) The Owner should keep in mind that by buying a kitten, He/She are adopting a new family member and that it is a long-term decision. Thus, it is worth to remember that kitten’s quality should be taken into a special consideration and is to be the first priority, but not kitten’s price.

6) The kitten is reserved by the Owner after paing the 50% deposit. The deposit is non-refundable – it provides a compensation for the maintenance of the kitten and the Breeder’s lost opportunities to sell it.

The remaining 50% of the total price (along with additional costs: courier/carrier fees, medical examinations, etc.) must be wired to the Breeder’s account no later than five days before sending the kitten to the Buyer’s house.

7) Sphynx Elf cats are visually bald, however they actually have hair follicles. The Buyer should be aware that the degree of a cat’s baldness depends on many factors, such as hormones, the climate and the genetics. The Breeder cannot guarantee that no changes will occur in that respect.

8) Once the cat is delivered to its new Owner, the Breeder stops being responsible for it.

9) If any of the above-listed clauses of this agreement is breached or violated by the Buyer, the Breeder is released from all the liabilities.

The Breeder’s responsibilities

1) The Breeder declares that the parents of the kitten that is being sold do not suffer from FIV, FELV or HCM (cardiomyopathy).

2) The Breeder cannot guarantee the reproductive abilities of the cat, over which he has no control.

3) The Breeder is not responsible for the loss of the kitten’s characteristics through the fault of the Owner or after some unexpected situations have occurred (such as accidents, the results of a serious illness, bad maintenance, improper nutrition, etc.).

4) If the Buyer wishes, and at the Buyer’s expense, the Breeder is obliged to perform all the requested examinations. In case postitive results of some fatal diseases, such as FIP, FIV or FELV, are received, the Breeder is obliged to return the entire deposit to the Buyer. It’s a matter-of-fact and the Owner acknowleges that fact that the cats might be (and frequently are) carriers of coronavirus, herpes, chlamydia, calicivirus, etc. The Breeder does not accept any claims regarding the positive test results for the presence of the above-mentioned diseases (with the excpetion of FIP , FIV, FELV), or if the kitten proves to be a carrier of any of those viruses. In a situation when the Owner has not used the possibility provided in paragraph 4, no claims concerning the kitten’s health will be acknowledged.

5) The Breeder is not responsible for any diseases that the cat might acquire later. The Owner realizes that the failure to keep the regime, proper feeding, vaccination, lack of veterinary care, etc. can harm kittens health. The responsibility for the cat’s health is entirely the Owner’s responsibility.

6) The „ExGargoyle” Breeder prefers that the cat is handovered personally. The Breeder is not responsible for any inconveniences resulting from the transportation of the animal or the quality of the carriers’ work. The Breeder’s responsibility ends as soon as the cat is delivered to the Owner or to the courier.

The Owner’s responsibilities

1)The Owner, in the presence of the Breeder (or via video on-line) confirms that He/She has examined kitten’s condition and is satisfied with the cat’s condition. The Owner affirms that the kitten is visually healthy at the moment of the delivery and reports no claims regarding its health.

2) Any possible fees related to the services of a courier/carrier must be settled by the Owner.

3) The Owner enters into a commitment to perform a 14-day quarantine of the animal immediately after it is received .

4) The Owner bears all the costs related to the following issues: the money transfer, the delivery of the kitten to the Owner’s home, the organisation of the documents, the purchase of the transporter, the medical examinations, etc.

 

Personal data

Breeder: _________________ Buyer: _________________
Phone: _________________ Phone: _________________
E-mail: _________________ E-mail: _________________
Signature: _________________ Signature: _________________
Date: _________________ Date: _________________

Umowa kupna – sprzedaży kota rasy Sfinks Elf v.141119

Przedmiot Umowy

Nabywca będąc osobą pełnoletnią (zwany w dałszym ciągu umowy Właścicielem) kupuje, a Hodowca (przedstawiciel Hodowli „ExGargoyle”) sprzedaje kocię rasy Sfinks Elf

Name: ____________________________
Sex: ____________________________
Colouration: ____________________________
Documents: ____________________________
Price: ____________________________

na warunkach umowy podanych poniżej:

Zasady ogólne

1) Fakt potwierdzenia kupna kocięcia jest bezwzględnym dowodem, że nabywca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich reguł i warunków kontraktu wskazanych poniżej. Faktem potwierdzenia kupna kocięcia jest jakikolwiek akt zgody wyrażony przez maila, viber, whatsapp, SMSa i. t.p. lub pisemnie, który to akt zgody nie został odwołany przez Właściciela w ciągu następnych 48 godzin.

2) Kocięta hodowli „ExGargoyle” wyjeżdżają od Hodowcy nie wcześniej niż 4 miesiące od urodzenia, po profilaktyce zewnętrznych i wewnętrznych pasożytów, są szczepione, przyzwyczajone do kuwety. Kocięta, które nie były kupione w celu działalności hodowlanej (jako PET) będą wysterylizowane, cena zwierzęcia zawiera koszt sterylizacji.

3) Cena jest ustalana osobno dla każdego kocięcia i zależy od cech indywidualnych, płci, rodowodu, zabarwienia.

4) Decyzja Właściciela o kupnie kocięcia jest dobrze rozważona i została podjęta za zgodą innych członków rodziny z uwzględnieniem ewentualnej obecności innych zwierząt w domu.

5) Właściciel powinien mieć na uwadze, że kupując kocię, przyjmuje do swojej rodziny nowego członka i jest to decyzja długoterminowa. Warto zatem pamiętać, że nie niższa cena, ale inne walory pupila powinno być najpierw uwzględniane przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

6) Kocię jest zarezerwowane przez Właściciela po wpłaceniu 50% kaucji. Kaucja nie podlega zwrotowi. Stanowi ona rekompensatę za utrzymywanie kociaka oraz stracone możliwości jego sprzedaży. Pozostałe 50% ceny (wraz z innymi kosztami – opłata za kuriera lub przewoźnika, badania medyczne, kupno transportera itp.) musi zostać wpłacone na konto Hodowcy najpóźniej do piątego dnia przed wysłaniem kocięta do domu Właściciela.

7) Należy mieć świadomość, że stopień łysości sfinksa zależy od wielu czynników. Rasa Sfinks Elf posiada pozór łysości – koty te mają mieszki włosowe. Na stopień bezwłosowości wpływ mają takie czynniki jak hormony, klimat, genetyka. Hodowca nie może gwarantować, że nie nastąpią zmiany w tej kwestii.

8) Hodowca nie ponosi odpowiedzialności za kota, który znajduje się pod opieką Właściciela.

9) Złamanie jakiegokolwiek punktu umowy przez Właściciela zwalnia Hodowcę od wszystkich zobowiązań.

Obowiązki Hodowcy

1) Hodowca oświadcza, że rodzice sprzedanego kocięcia nie cierpią na FIV, FELV, HCM (kardiomiopatję).

2) Hodowca nie daje gwarancji na reprodukcję, na którą nie ma wpływu.

3) Hodowca nie jest odpowiedzialny za stratę cech zwierzęcia z winy Właściciela lub po nieprzewidzianych sytuacjach (wypadki, skutki ciężkiej choroby, niestosowne utrzymywanie, niepoprawne odżywianie i.t.p.).

4) Zgodnie z życzeniem i na koszt Właściciela Hodowca jest zobowiązany przed wysyłką kociaka do domu Właściciela zrobić wszystkie wskazane badania. W razie uzyskania pozytywnych wyników na śmiertelne choroby, takie jak FIP, FIV, FELV hodowca zwraca pełną kaucję wpłaconą za rezerwację zwierzęcia. To jest rzeczywistość i Właściciel przyjmuje ten nieunikniony fakt, że koty mogą być (i najczęściej są) nosicielami koronowirusa, herpesa, chlamydiozy, kalicywirozy itp. Hodowca nie przyjmuje żadnych roszczeń, dotyczących pozytywnych wyników badań na wymienione wyżej wirusy, choroby i nosicielstwo (oprócz chorób FIP, FIV, FELV) i nie ponosi odpowiedzialności jeżeli zwierze okaże się nosicielem wymienionych wirusów. W sytuacji, gdy Właściciel nie skorzystał z możliwości wskazanej w punkcie 4, żadne pretensje odnośnie zdrowia kociaka nie są przyjmowane.

5) Hodowca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nabyte później przez kota choroby. Właściciel wie, że nieprzestrzeganie reżimu utrzymywania, kwarantanny, odżywiania, szczepienia, braku pomocy weterynaryjnej i t.p. może zaszkodzić zdrowiu kocięcia. Odpowiedzialność za stan zdrowia ciąży w całości na Właścicielu.

6) Hodowca ExGargoyle preferuje osobisty odbiór kocięcia. Hodowca nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z transportem, jakością pracy przewoźników/kurierów. Odpowiedzialność Hodowcy kończy się w momencie doręczenia kocięcia przewoźnikowi lub kurierowi.

Obowiązki Właściciela

1) Właściciel, w obecności Hodowcy (lub za pomocą wideo on-line), sprawdził stan kocięcia i jest tym stanem zadowolony. Właściciel jest pewien i potwierdza, że kocię jest naocznie zdrowe w momencie doręczenia i nie ma pretensji do Hodowcy odnośnie zdrowia kota.

2) Opłata za usługi przewoźnika lub kuriera jest ponoszona przez Właściciela.

3)Właściciel zobowiązuje się przeprowadzić 14 dniową kwarantannę zwierzęcia bezpośrednio po jego otrzymaniu.

4) Właściciel ponosi wszystkie koszty związane z przelewem pieniędzy, doręczeniem kocięcia do domu Właściciela, załatwianiem dokumentów, zakupem transportera, badaniami medycznymi itp.

Dane osobowe

Hodowca: _________________ Właściciel: _________________
Telefon: _________________ Telefon: _________________
E-mail: _________________ E-mail: _________________
Podpis: _________________ Podpis: _________________
Date: _________________ Date: _________________
You can download this document in PDF file and print it out.

Sale Agreement (Umowy Sprzedaży ) v.141119